การมอบเกียรติบัตรแก่ที่เกี่ยวข้อง

การมอบเกียรติบัตรให้แก่ อปท เพื่อรับรองว่าได้เข้าร่วมโครงการและเป็นพื้นที่ที่ได้ติดตั้งสถานีฯ

การประชุมระบบสารสนเทศฯ

ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงเแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

การอบรม

การประชุมอบรมและแนะนำการซ่อมบำรุงรักษาดูแลสถานีพร้อมทั้งการดูข้อมูลต่างๆ ของสถานี

การติดตั้งสถานีฯ

การติดตั้งสถานีเครื่องวัดฯ ร่วมกับทางหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมชี้แจ้งโครงการฯ

ประชุมชี้แจ้งและกำหนดจุดติดตั้งร่วมกับทางหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง