การจัดประชุมสัมมนาโครงการ

ทางที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สัมมนา เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ” ขึ้นในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม

บรรยากาศภายนอกงานประชุม ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเปิดการประชุม

รศ.ชูโชค อายุพงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ (CENDiM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานการประชุม

พิธีมอบเกียรติบัตรความร่วมมือในการดูแลและบำรุงรักษาสถานีระบบตรวจวัดน้ำให้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย จาก รศ.ชูโชค อายุพงศ์ “ภาพรวมและผลผลิตของโครงการระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ”

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย จาก ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ เรื่อง “การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ”

ผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อซักถามและเสนอแนะในที่ประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันสามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกที่นี้