ประมวลเหตุการณ์ที่สำคัญ

- การประชุมชี้แช้งโครงการ
- ติดตั้งสถานีฯ
- อบรมให้ความรู้

ประมวลภาพถ่ายในโครงการ

- ลุ่มน้ำปิง
- ลุ่มน้ำกวง
- ลุ่มน้ำวัง