ความเป็นมา

ระบบสารสนเทศเพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำคูคองที่มีปัญหาน้ำเสีย พื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำวัง ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ฟื้นฟู เตือนภัย แก้ไขปัญหาน้ำเสียและน้ำท่วมในอนาคต

Free HTML5 Bootstrap Template

WaterQQ Station

สถานีโทรมาตรขนาดเล็กสำหรับตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำ ได้แก่ ค่าการละลายของอ็อกซิเจนในน้ำ ค่ากรดด่าง ค่าการนำไฟฟ้า และอุณหภูมิ โดยตัวสถานีมีขนาดเล็ก ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย