พิธีมอบเกียรติบัตร

ในงานประชุมได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรความร่วมมือในการดูแลและบำรุงรักษาสถานีระบบตรวจวัดให้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง ที่รับผิดชอบดูแลและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยงาน โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มอบเกียรติบัตรตามรายชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

จังหวัดเชียงใหม่ 11 แห่ง
          1. เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          2. เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          3. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          4. เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
          5. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
          6. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
          7. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
          8. องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
          9. เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
          10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
          11. เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่


จังหวัดลำพูน 6 แห่ง
          12. เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
          13. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
          14. เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
          15. เทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
          16. เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
          17. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน


จังหวัดลำปาง 3 แห่ง
          18. เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
          19. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
          20. เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ : คลิกที่นี้