• วันที่ 9 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลอุโมงค์

     ทำการติดตั้งตำแหน่งของสถานี QQK.04 สะพานบ้านแม่ร่องน้อย ติดตั้งบริเวณเหนือฝายแม่ร่องน้อย อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.632090 99.055080 อยู่ในพื้นที่ของตำบลอุโมงค์ เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 10 มกราคม 2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

     ทำการติดตั้งตำแหน่งของสถานี QQK.04 สะพานบ้านแม่ร่องน้อย ติดตั้งบริเวณเหนือฝายแม่ร่องน้อย อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.632090 99.055080 อยู่ในพื้นที่ของตำบลอุโมงค์ เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 11 มกราคม 2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQP.07 สะพานหลวงพ่อบุญเย็น บริเวณเหนือฝายหนองสลีก พิกัด 18.538460 98.925960 บนลำน้ำแม่ปิง เป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 • วันที่ 12 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลสันพระเนตร

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQK.02 สะพานบ้านยางพระธาตุ บริเวณเหนือฝายท่าวัว พิกัด 18.793940 99.057030 อยู่บนลำน้ำแม่ กวง เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • วันที่ 15 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลริมปิง

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQP.06 สะพานศรีวิชัยอนุสรณ์ บริเวณเหนือฝายพญาอุต บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.598990 98.966280 อยู่ในพื้นที่ของตำบลริมปิง เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 15 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQP.05 สะพานล้องปู่หม่น บริเวณเหนือฝายสบร้อง บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.619960 98.954380 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

 • วันที่ 17 มกราคม 2561 : เทศบาลเมืองลำพูน

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQK.06 สะพานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณเหนือฝายบ้านยู้ อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.573980 99.009870 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 17 มกราคม 2561 : อบต.น้ำดิบ, อบต.ดอยหล่อ

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำในพื้นที่ของตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ คือ สถานี QQP.08 สะพานบ้านวังกู่ บริเวณเหนือประตูระบายน้ำดอยน้อย บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.476080 98.822650 เป็นเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อและองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ

 • วันที่ 19 มกราคม 2561 : เทศบาลนครลำปาง

     ทำการติดตั้งสถานี QQW.01 สะพานพัฒนาภาคเหนือ บริเวณเหนือฝายเฉลิมพระเกียรติ อยู่บนลำน้ำวัง พิกัด 18.294260 99.489900 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง

 • วันที่ 19 มกราคม 2561 : เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQW.02 สะพานวัดบ้านต้า ติดตั้งบริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านปงแสนทอง อยู่บนลำน้ำวัง พิกัด 18.249520 99.445040 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 • วันที่ 19 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลเกาะคา

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQW.03 สะพานเกาะคา บริเวณเหนือฝายบ้านแสนตอ พิกัด 18.191610 99.397190 อยู่บนลำน้ำวัง เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 • วันที่ 22 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลเหมืองง่า

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQK.05 สะพานวัดศรีบุญยืน บริเวณเหนือฝายวังตอง อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.597440 99.030780 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 22 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQK.07 สะพานเฉลิมพระเกียรติ บริเวณเหนือประตูระบายน้ำสบท่า อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.541390 98.955310 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 23 มกราคม 2561 : องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQP.09 สะพานท่าศาลา บริเวณเหนือประตูระบายน้ำวังปาน พิกัด 18.423240 98.698120 บนลำน้ำแม่ปิง เป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 • วันที่ 23 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลแม่สอย

     ทำการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำ คือ สถานี QQP.10 สะพานแม่สอยพัฒนา บริเวณเหนือประตูระบายน้ำแม่สอย อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.219330 98.647620 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง