• วันที่24 มกราคม 2561 : เทศบาลนครเชียงใหม่

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ (ส่วนช่างสุขาภิบาล) อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ดังนี้
     1. นายวิสาขะ ปัญญาช่วย ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล
     2. นายวงกต โอกาสถ วิศวกรสุขาภิบาล
     3. นายอนุสรณ์ บัวศรี นายช่างเครื่องกลอาวุโส
     4. นายอนุสนธ์ เผ่าเพ็ชร วิศวกรเครื่องกล
     5.นายปณชัย แทนชัย วิศวกรสุขาภิบาล
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQP.01 สะพานรัตนโกสินทร์ ติดตั้งบนสะพานรัตนโกสินทร์บริเวณเหนือฝายพญาคำ อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.800320 99.003320 อยู่ในพื้นที่ของตำบลช้างม่อย และสถานี QQP.02 สะพานเม็งรายอนุสรณ์ ติดตั้งบริเวณเหนือประตูระบายน้ำท่าวังตาล-ป่าแดด หน้าโรงพยาบาลราชเวช อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.766180 99.003380 อยู่ในพื้นที่ของตำบลวัดเกตุ

 • วันที่ 24 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลริมปิง

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
     1. นายอเนก มหาเกียรติคุณ นายกเทศมนตรี
     2. นายอุดม หงส์หิรัญ ผู้อำนวยการกองช่าง
     3.นายศักดิ์เกษม กุณรังสี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQP.06 สะพานศรีวิชัยอนุสรณ์ ติดตั้งบนสะพานบริเวณเหนือฝายพญาอุต อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.598990 98.966280 อยู่ในพื้นที่ของตำบลริมปิง

 • 16 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ ดังนี้
     1. นายโสภณ สุรงครัตน์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     2. นายนิรุทธ์ ไชยชนะ นายช่างเขียนแบบอาวุโส
     3. นายศรายุทธ อินทรักษ์ นักบริหารงานสาธารณสุข
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQK.01 สะพานหน้า ม.พายัพ ติดตั้งบริเวณเหนือฝายหลัง ม.พายัพ อยู่บนลำน้ำแม่คาว พิกัด 18.795000 99.029750 อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 • 16 มกราคม 2561 : เทศบาลตำบลสันพระเนตร

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลสันพระเนตร ดังนี้
     1. นายวรสันติ คำตัน ผู้อำนวยการกองช่าง
     2. ส.อ.อุดม กาติ๊บ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     3. นางสงกรานต์ จาพิมล นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQK.02 สะพานบ้านยางพระธาตุ ติดตั้งบริเวณเหนือฝายท่าวัว อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.793940 99.057030 อยู่ในพื้นที่ของตำบลสันพระเนตร เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

 • 8 ธันวาคม 2560 : เทศบาลตำบลท่าศาลา

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลท่าศาลา ดังนี้
     1. นายศิริพัฒน์ กาวิละ นายกเทศมนตรี
     2. นายสุรินทร์ ทาเกิด ปลัดเทศบาล
     3. นายคมสัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
     4. นายชาคิต ธนาชน นายช่างโยธาชำนาญการ
     5. นายพลกฤต วงศ์กุลรัตนศิริ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQK.03 สะพานน้ำแม่คาว ติดตั้งบริเวณเหนือฝายมังกะละโป๋ อยู่บนลำน้ำแม่คาว พิกัด 18.779660 99.045470 อยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าศาลา เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 • 8 ธันวาคม 2560 : เทศบาลเมืองลำพูน

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลเมืองลำพูน ดังนี้
     1. นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกฯ
     2. นายวิโรจน์ วรรณวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
     3. นายจิรัฏฐ์ เนตรสุขทิพย์ วิศวกรโยธาชำนาญการ
     4. นางสาวรัชนี วงค์ฟั่น เจ้าหน้าที่สถานีปรับคุณภาพน้ำ
     5. นายธวีชัย วานม่วง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     6. นายวิมล กันยาเดช เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQK.06 สะพานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ติดตั้งบริเวณเหนือฝายบ้านยู้ อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.573980 99.009870 อยู่ในพื้นที่ของตำบลเวียงยอง เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2560 : เทศบาลตำบลแม่สอย

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
     1. นายสุวิช ปันเป็ง นายกเทศมนตรี
     2. นายกิตติสันติ์ ทัศถะพันธุ์ ปลัดเทศบาล
     3.นายอินสม วงศ์สันติเจริญ เลขานุการ
     4. นายธวัชชัย ใจคำ เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     5. นายอาคม อุ่นใจธรรม นายช่างโยธา
     6. นายอนุวัฒน์ สิทธิชัย นักศึกษาฝึกงาน
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือคือ สถานี QQP.10 สะพานแม่สอยพัฒนา ติดตั้งบริเวณเหนือประตูระบายน้ำแม่สอย อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.219330 98.647620 อยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่สอย เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สอย

 • วันที่ 7 ธันวาคม 2560 : องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
     1. นายพรสิน นนทะธรรม รองนายก อบต.
     2. นายส่งเสริม ฝั้นเฟือนหา ผอ.กองช่าง
     3.นายภิรุณ ภักดี นายช่างโยธา
     4. นางสาวจงรักษ์ วงศ์พลู หัวหน้าสำนักปลัด
     5.นายสุรชาติ อินยะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือสถานี QQP.09 สะพานท่าศาลา ติดตั้งบริเวณเหนือประตูระบายน้ำวังปาน อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.423240 98.698120 เป็นเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2560 : องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
     1. นายชัยนาถ อุ่นแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
     2. นายเสน่ห์ โพธิปิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง
     3. นายนิรันดร์ ปัญญาสืบ ผู้อำนวยการกองช่าง
     4. นายชัชชัย จินดาหลวง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQP.04 สะพานท่าขุนคง ติดตั้งบนสะพานบริเวณเหนือฝายท่ามะโก๋ อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.654380 98.961570 อยู่ในพื้นที่ของตำบลขุนคง

 • วันที่ 6 ธันวาคม 2560 : อบต.น้ำดิบ, อบต.ดอยหล่อ

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมอบต.ดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลป่าแดด ดังนี้
  น้ำดิบดอยหล่อ.jpg    1. ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายก อบต.ดอยหล่อ
     2. นายชาคริต มีราจง ปลัด อบต.ดอยหล่อ
     3. นายยุทธศาสตร์ สิงห์เปียง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอยหล่อ
     4. นายธฤติ งามเจริญ เจ้าพนักงานป้องกันฯ อบต.ดอยหล่อ
     5. นายณรงค์ ตันไชยยา ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำดิบ
     6. นายฉลองชัย ปันวารี ช่างเครื่องสูบน้ำ อบต.น้ำดิบ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQP.08 สะพานบ้านวังกู่ ติดตั้งบริเวณเหนือประตูระบายน้ำดอยน้อย อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.476080 98.822650 อยู่ในพื้นที่ของตำบลน้ำดิบและตำบลดอยหล่อ

 • 18 ตุลาคม 2560 : เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง ดังนี้
     1. นายประดิษฐ์ พันพลสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
     2. นายจีภมร ลังกาพันธุ์ ปลัดเทศบาล
     3. นายสุรศักดิ์ กันนาซาว หัวหน้าสำนักปลัด
     4. นายประพันธ์ สาบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง
     5. จ.อ.ชนมภูมิ ป่าไร่ นายช่างโยธา
     6. นางสาวสุดารัตน์ คำบุญเรือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQK.07 สะพานเฉลิมพระเกียรติ ติดตั้งบริเวณเหนือประตูระบายน้ำสบท่า อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.541390 98.955310 อยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าเชียงทอง เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าเชียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 5 ตุลาคม 2560 0 : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้
     1. นายสมบัติ เกียรติอนันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
     2. ร.ท.สุจริต สุทธสุภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     3.นายเกรียงไกร อินทิสอน ผู้อำนวยการกองช่าง
     4. นายรพีพัทธ์ บุญทา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     5. นางสาวเจนจิรา จันทร์มาลี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQP.07 สะพานหลวงพ่อบุญเย็น ติดตั้งบริเวณเหนือฝายหนองสลีก อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.538460 98.925960 อยู่ในพื้นที่ของตำบลแม่ก๊า

 • 4 ตุลาคม 2560 : เทศบาลนครลำปาง

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลนครลำปาง ดังนี้
     1. นายประดิษฐ์ พันพลสิทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
     2. นายจีภมร ลังกาพันธุ์ ปลัดเทศบาล
     3. นายสุรศักดิ์ กันนาซาว หัวหน้าสำนักปลัด
     4. นายประพันธ์ สาบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง
     5. จ.อ.ชนมภูมิ ป่าไร่ นายช่างโยธา
     6. นางสาวสุดารัตน์ คำบุญเรือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี สถานี QQW.01 สะพานพัฒนาภาคเหนือ ติดตั้งบริเวณเหนือฝายเฉลิมพระเกียรติ อยู่บนลำน้ำวัง พิกัด 18.294260 99.489900 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 • 4 ตุลาคม 2560 : เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ดังนี้
     1. นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์ ปลัดเทศบาล
     2. นายสุทัศน์ แก้วบุญปัน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     3. นายสมบัติ โทนะพันธ์ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ
     4. นายรัฐพงษ์ วิงวอน เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     5. นางสาวรัชตา สิทธิชุม พนักงานจ้างทั่วไป
     6. นางวรรณยา วงศ์ชุมภู ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     7. นางสาวศิริมาส ปิงอินธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQW.02 สะพานวัดบ้านต้า ติดตั้งบริเวณเหนือประตูระบายน้ำบ้านปงแสนทอง อยู่บนลำน้ำวัง พิกัด 18.249520 99.445040 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

 • 4 ตุลาคม 2560 : เทศบาลตำบลเกาะคา

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลเกาะคา ดังนี้
     1. นายวุฒิกร พิจอมบุตร ปลัดเทศบาล
     2. นนางณิสรา พรมแก้วงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
     3. นายสว่าง สมัครสมาน ผู้อำนวยการกองช่าง
     4. นายชนาธิป ธรรมนพ เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQW.03 สะพานเกาะคา ติดตั้งบริเวณเหนือฝายบ้านแสนตอ อยู่บนลำน้ำวัง พิกัด 18.191610 99.397190 เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 • 2 ตุลาคม 2560 : เทศบาลตำบลเหมืองง่า

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลเหมืองง่า ดังนี้
     1. นายนำชัย สุขเกษม ปลัดเทศบาล
     2. นายอดินันท์ ณ วันจันทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง
     3. นายพินิจ ผุสดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQK.05 สะพานวัดศรีบุญยืน ติดตั้งบริเวณเหนือฝายวังตอง อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.597440 99.030780 อยู่ในพื้นที่ของตำบลเหมืองง่า เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่2 ตุลาคม 2560 : เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
     1. นายประภาส อุ่นใจ นายกเทศมนตรี
     2. นายภักดี ศรีสมบัติ รองนายกเทศมนตรี
     3. นายนายทรรศนะ พิทาคำ ปลัดเทศบาล
     4. นายวุฒินันท์ อรรคเดโช ผู้อำนวยการกองช่าง
     5.นายเตวิช แช่มเกษม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQP.05 สะพานล้องปู่หม่น ติดตั้งบริเวณเหนือฝายสบร้อง อยู่บนลำน้ำแม่ปิง พิกัด 18.619960 98.954380 อยู่ในพื้นที่ของตำบลสันทรายมหาวงศ์

 • 6 กันยายน 2560 : เทศบาลตำบลอุโมงค์

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลอุโมงค์ ดังนี้
     1. นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรี
     2. นายทะนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล
     3. นางอุมาอร โปธิยา รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
     4. นายนิคม แก้วกองเกลือ นายช่างโยธาชำนาญการ
     5. นายเสกสรรค์ ศรีวิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQK.04 สะพานบ้านแม่ร่องน้อย ติดตั้งบริเวณเหนือฝายแม่ร่องน้อย อยู่บนลำน้ำแม่กวง พิกัด 18.632090 99.055080 อยู่ในพื้นที่ของตำบลอุโมงค์ เป็นเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 • วันที่ 12 กันยายน 2560 : เทศบาลตำบลป่าแดด

     ประชุมชี้แจงโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเทศบาลตำบลป่าแดด ดังนี้
     1. นายรุ่งปรีชา ปั๋นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าแดด
     2. นายวิวิชชัย ศรีวิชัยศักดิ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
     3. นายวรกานต์ สุภากาศ รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแดด
     4. นายอดุลย์ ท้วมผึ้ง หัวหน้าสำนักปลัด
     5. นายเฉลิมพล แก้วอินทร์ นายช่างโยธา
     จากการประชุมได้ข้อสรุปถึงตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งสถานี คือ สถานี QQP.03 สะพานท่าใหม่อิ ติดตั้งบนสะพานวงแหวนรอบสองบริเวณเหนือฝายแม่ปิงเก่า พิกัด 18.720040 98.986650 อยู่บนลำน้ำแม่ปิง