• เทศบาลตำบล ข่วงเปา

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาลตำบล ป่าแดด

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาลตำบล ริมปง

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาลตำบลสันพระเนตร

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาลตำบล หนองป่าครั่ง

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาลตำบล อุโมงค์

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาล เมืองลำพูน

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาลตำบล เหมืองง่า

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

 • เทศบาล ตำบลแม่ก๊า

     การอบรมเชิงปฏิบัติการสอนการใช้งานและดูแลบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง