QQP.06 สะพานศรีวิชัยอนุสรณ์

Waterlevel (m.)

3.82


292.51 ม.รทก.
DO (mg/L)

4.22

pH

8.1

EC (uS/cm)

550

Temp. (°C)

28.59ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี QQP.06
ชื่อสถานี สะพานศรีวิชัยอนุสรณ์
ลำน้ำ แม่น้ำปิง
สถานที่ติดตั้ง ริมปิง
เมือง ลำพูน
ระดับศูนย์เสา 288.69 (ม.รทก.)
ระดับท้องน้ำ 288.69 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 298.165 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 8.81 (ม.)
297.5 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 9.31 (ม.)
298 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 3.82 ม.
292.51 ม.รทก.
อัตราการไหล 218.5 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/04/06 22:30

คุณภาพน้ำ
ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)4.22 mg/L
ความเป็นกรดด่าง (pH) 8.1
การนำไฟฟ้าของน้ำ (EC)550 uS/cm
อุณหภูมิของน้ำ (Temp.)28.59 °C
ตรวจวัดเมื่อ 2018/08/06 15:00