QQP.03 สะพานท่าใหม่อิ

Waterlevel (m.)

3.73


295.73 ม.รทก.
DO (mg/L)

N/A

pH

8.68

EC (uS/cm)

50

Temp. (°C)

28ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี QQP.03
ชื่อสถานี สะพานท่าใหม่อิ
ลำน้ำ แม่น้ำปิง
สถานที่ติดตั้ง ป่าแดด
เมือง เชียงใหม่
ระดับศูนย์เสา 292 (ม.รทก.)
ระดับท้องน้ำ 292.245 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 300.835 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 6.755 (ม.)
299 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 7.755 (ม.)
300 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 3.73 ม.
295.73 ม.รทก.
อัตราการไหล 30.5 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2020/10/05 13:52

คุณภาพน้ำ
ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)N/A mg/L
ความเป็นกรดด่าง (pH) 8.68
การนำไฟฟ้าของน้ำ (EC)50 uS/cm
อุณหภูมิของน้ำ (Temp.)28 °C
ตรวจวัดเมื่อ 2019/03/10 14:27