QQK.05 สะพานวัดศรีบุญยืน
สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี QQK.05
ชื่อสถานี สะพานวัดศรีบุญยืน
ลำน้ำ แม่น้ำกวง
สถานที่ติดตั้ง เหมืองง่า
เมือง ลำพูน
ระดับท้องน้ำ 288.26 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 295.67 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 292.5 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 293 (ม.รทก.)