QQK.04 สะพานบ้านแม่ร่องน้อย

Waterlevel (m.)

2.13


291.16 ม.รทก.
DO (mg/L)

4.19

pH

4.94

EC (uS/cm)

50

Temp. (°C)

24.69ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี QQK.04
ชื่อสถานี สะพานบ้านแม่ร่องน้อย
ลำน้ำ แม่น้ำกวง
สถานที่ติดตั้ง อุโมงค์
เมือง ลำพูน
ระดับศูนย์เสา 289.03 (ม.รทก.)
ระดับท้องน้ำ 289.86 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 296.293 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 4.64 (ม.)
294.5 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 5.14 (ม.)
295 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 2.13 ม.
291.16 ม.รทก.
อัตราการไหล 0 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2019/01/07 15:05

คุณภาพน้ำ
ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)4.19 mg/L
ความเป็นกรดด่าง (pH) 4.94
การนำไฟฟ้าของน้ำ (EC)50 uS/cm
อุณหภูมิของน้ำ (Temp.)24.69 °C
ตรวจวัดเมื่อ 2018/12/22 00:06