QQK.03 สะพานน้ำแม่คาว

Waterlevel (m.)

0.81


300.25 ม.รทก.
DO (mg/L)

5.17

pH

7.22

EC (uS/cm)

270.3

Temp. (°C)

27.57ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณและคุณภาพน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี QQK.03
ชื่อสถานี สะพานน้ำแม่คาว
ลำน้ำ ลำน้ำคาว
สถานที่ติดตั้ง ท่าศาลา
เมือง เชียงใหม่
ระดับศูนย์เสา 299.44 (ม.รทก.)
ระดับท้องน้ำ 299.08 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 304.695 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 3.92 (ม.)
303 (ม.รทก.)
ระดับวิกฤต 4.42 (ม.)
303.5 (ม.รทก.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.81 ม.
300.25 ม.รทก.
อัตราการไหล 1.2 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/08/07 18:21

คุณภาพน้ำ
ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO)5.17 mg/L
ความเป็นกรดด่าง (pH) 7.22
การนำไฟฟ้าของน้ำ (EC)270.3 uS/cm
อุณหภูมิของน้ำ (Temp.)27.57 °C
ตรวจวัดเมื่อ 2020/08/27 16:18