การวัดคุณภาพน้ำ

น้ำบริสุทธิ์คือ สสารในรูปของเหลวที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน 2 อะตอม และ ออกซิเจน 1 อะตอม หากมีสารอันหนึ่งอันใดที่ไม่ใช่ธาตุ 2 ชนิดนี้ปนเปื้อนในแหล่งน้ำ หมายความว่าน้ำนั้นมีสารปนเปื้อนโดยพารามิเตอร์ต่างๆที่ทำการตรวจวิเคราะห์ มีความสำคัญและบอกถึงลักษณะและคุณภาพของน้ำนั้นๆ ได้แก่

สี กลิ่น และรส

สี กลิ่น และรส เป็นลักษณะสมบัติของน้ำที่บอกถึงระดับการปนเปื้อนด้วยการใช้ประสาทสัมผัสการมองเห็น การได้กลิ่น และการรับรส

อุณหภูมิ

อุณหภูมิของน้ำในแหล่งน้ำมีผลอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ำ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำอย่างฉับพลันส่งผลร้ายแรงต่อจุลชีพรวมถึงสัตว์เลือดเย็น

ความเป็นกรดและด่าง หรือ ค่าพีเอช

พีเอชของน้ำมีอิทธิพลต่อการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตน้ำประปานอกจากนี้ การควบคุมพีเอชของน้ำและน้ำเสียยังสามารถที่จะควบคุมการกัดกร่อนของท่อน้ำและท่อน้ำเสียได้อีกด้วย

ออกซิเจนละลาย (DO)

ก๊าซออกซิเจนเป็นสิ่งจำเป็นที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิด

บีโอดี

บีโอดีเป็นพารามิเตอร์ที่แสดงถึงปริมาณของสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนในน้ำ ซึ่งการวัดค่าซีโอดีเป็นการเลียนแบบปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นในแหล่งน้ำธรรมชาติ

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และ แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม

การตรวจวัดเพื่อหาปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มเป็นการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อโรค

แอมโมเนียไนโตรเจนและไนเตรตไนโตรเจน

การปนเปื้อนของไนโตรเจนในแหล่งน้ำก่อให้เกิดปัญหาสำคัญ 2 ประการคือ การลดลงของออกซิเจนในน้ำเนื่องจากกระบวนการเปลี่ยนรูปไนโตรเจนให้เป็นไนไตรท์และไนเตรตโดยจุลชีพ และสภาวะการขาดออกซิเจนในแหล่งน้ำจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของสาหร่าย

สารประกอบอินทรีย์ที่เป็นพิษ โลหะหนัก และสารกัมมันตภาพรังสี

สารในกลุ่มนี้ที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินซึ่งมิใช่ทะเล คือ ฟีนอล ทองแดง นิคเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมชนิดเฮ๊กซาวาเล้นท์ ตะกั่ว ปรอททั้งหมด สารหนู ไซยาไนด์ และกัมมันตภาพรังสี

สารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants, POPs)

สารปนเปื้อนในกลุ่มสุดท้ายที่กำหนดในมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินซึ่งมิใช่ทะเล เป็นสารมลพิษที่จัดอยู่ในกลุ่มสารมลพิษที่ตกต้างยาวนาน (หรือ POPs) ซึ่งสามารถตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างยาวนาน