สภาพภูมิประเทศ ลุ่มน้ำปิงตอนบน

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่ และรวมถึงเขตอำเภอเมือง อำเภอลี้ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

จังหวัดเชียงใหม่

ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ มีพรมแดนยาวประมาณ 227 กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดเชียงราย ลำปาง และลำพูน
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดลำพูน และตาก
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดลำพูน

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดเชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดลำปาง
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดตาก
ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเชียงใหม่

สภาพภูมิประเทศ ลุ่มน้ำปิงตอนบ

สภาพภูมิประเทศตอนบนของลุ่มน้ำวังเป็นเทือกเขาและป่าไม้ มีความลาดชันของแม่น้ำวัง พื้นที่ตอนล่างของเขื่อนกิ่วลมเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมืองลำปางอำเภอเกาะคา และอำเภอสบปราบ มีลำน้ำสาขาหลายสายไหลมาบรรจบ เช่น น้ำแม่จางและน้ำแม่ตำ ก่อนที่จะไหลผ่านที่ราบแคบๆ ตามหุบเขาในเขตอำเภอเถิน อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และไหลเข้าพื้นที่ราบในเขตจังหวัดตากไปบรรจบแม่น้ำปิงที่บ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก