ลุ่มน้ำปิงตอนบน

ลุ่มน้ำปิงตอนบน ซึ่งประกอบด้วย ลุ่มน้ำย่อยที่สำคัญ คือ ลุ่มน้ำแม่กวง แม่น้ำปิงตอนบน แม่งัด แม่ขาน แม่แจ่ม แม่ริม แม่น้ำปิงส่วนที่ 2 แม่กวง แม่กลาง แม่ลี้ และแม่น้ำปิงส่วนที่ 3 เมื่อรวมกับลุ่มน้ำแม่ตื่น และลุ่มน้ำปิงส่วนที่ 4 (บางส่วน) ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำปิงทั้งหมดที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล

ลุ่มน้ำวัง

พื้นที่ลุ่มน้ำวัง ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย มีลุ่มน้ำสาขาแบ่งออกเป็น 7 ลุ่มน้ำย่อย ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่น้ำวังตอนบน,ลุ่มน้ำแม่สอย,ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ย,ลุ่มน้ำแม่วังตอนกลาง และ ลุ่มน้ำแม่จาง